Kalendarium

Wtorek, 2021-03-02

Imieniny: Halszki, Heleny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 720558
  • Do końca roku: 304 dni
  • Do wakacji: 115 dni

Biegi Niepodległości 2017

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Biegów Niepodległości.

 

REGULAMIN
XV ULICZNYCH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI
ŚWIDNIK 2017
I. CEL IMPREZY:
- Uczczenie Święta Odzyskania Niepodległości.
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
- Promocja Miasta Świdnik oraz partnerów Ulicznych Biegów Niepodległości.
II. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka
Partnerzy:
- Nauczyciele świdnickich szkół i przedszkoli,
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
- Urząd Miasta Świdnik,
- Starostwo Powiatowe w Świdniku,
- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku,
- Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku,
- Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku,
III. TERMIN I MIEJSCE:
11 listopada 2017 r. /sobota/ godz. 10.30-15.30 - ŚWIDNIK
Biuro zawodów – Plac Konstytucji 3-go Maja
Trasa – ulica Niepodległości, ul. Kosynierów w Świdniku (meta wszystkich biegów i start
do biegu głównego na wysokości Placu Konstytucji 3- go Maja).
Trasy poszczególnych biegów są podane poniżej oraz na stronie Stowarzyszenia:
www.ws.swidnik.pl
Sędzia główny zawodów: Edward Wiśniewski
IV. KATEGORIE WIEKOWE:
? Bieg przedszkolaka – rocznik 2011 i młodsze (ukończone 3 lata!)
? Szkoły podstawowe – roczniki 2010/09/08/07/06/05/04
? Szkoły gimnazjalne – roczniki 2003/02
? Szkoły ponadgimnazjalne – roczniki 2001/00/99
? Uczestnicy Biegu Głównego - ukończone 19 lat.
V. PROGRAM ZAWODÓW I DŁUGOŚĆ TRAS:
10.30 – 12.00 – zapisy do biegów: biuro zawodów – namiot na placu Konstytucji 3-go maja
12.00 Otwarcie zawodów
12.10 I A BIEG: Bieg „malucha” – dziewczynki - rocznik 2013 i młodsze (ukończone 3 lata;
3-4 latki) – dystans ok. 150 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na
wysokości ul. Kościuszki)
12.12 I B BIEG: Bieg przedszkolaka – dziewczynki - rocznik 2011 i młodsze ( 5-6 latki) –
dystans ok. 150 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul.
Kościuszki)
12.15 II A BIEG: Bieg „malucha” – chłopcy - rocznik 2013 i młodsi (ukończone 3 lata; 3-4
latki) – dystans ok. 150 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości
ul. Kościuszki)
12.17 II B BIEG: Bieg przedszkolaka – chłopcy - rocznik 2011 i młodsi (5-6 latki) – dystans
ok. 150 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kościuszki),
12.20 III BIEG: dziewczęta kl. I, II szkoły podstawowe (rocznik 2010-2009) – dystans ok.
300 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Hotelowej)
12.25 IV BIEG: chłopcy kl. I, II szkoły podstawowe (rocznik 2010-2009) – dystans ok. 300
metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Hotelowej)
12.30 V BIEG: dziewczęta kl. III i IV szkoły podstawowe (rocznik 2008-2007) – dystans
ok.400 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kopernika)
12.35 VI BIEG: chłopcy kl. III i IV szkoły podstawowe (rocznik 2008-2007) – dystans ok.
400 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kopernika)
12.40 VII BIEG: dziewczęta kl. V, VI, VII szkoły podstawowe (rocznik 2006-2004) – dystans
ok. 400 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kopernika)
12.45 VIII BIEG: chłopcy kl. V, VI, VII szkoły podstawowe (rocznik 2006-2004) – dystans
ok. 500 metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kosynierów)
12.50 IX BIEG: dziewczęta kl. II i III gimnazjum (rocznik 2003, 2002) – dystans ok. 500
metrów (start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kosynierów)
13.00 X BIEG: dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych (rocznik 2001, 2000, 1999) – dystans
ok. 500 metrów (Start do biegu nastąpi z ulicy Niepodległości – na wysokości ul. Kosynierów)
13.10 XI BIEG: chłopcy kl. II i III gimnazjum (rocznik 2003, 2002) – dystans ok. 800 metrów
(Start do biegu nastąpi z ul. Kosynierów – na wysokości ul. Turystycznej,
13.15 XII BIEG: chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych (rocznik 2001, 2000, 1999) – dystans
ok. 800 metrów (start do biegu nastąpi z ul. Kosynierów – na wysokości ul. Turystycznej),
13.25 XIII BIEG: BIEG GŁÓWNY kobiet i mężczyzn (oddzielna klasyfikacja) w kategorii
otwartej – dystans 1918 m, (start z linii mety, pętla po trasie dotychczasowych biegów – ul.
Niepodległości – ul. Kosynierów - nawrót przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką – ul.
Kosynierów – ul. Niepodległości – meta: Plac Konstytucji 3-go Maja).
13.30 – 14.00. – część artystyczna.
14.00 – 15.00 - Dekoracja laureatów. Losowanie nagród. Zamknięcie zawodów.
VI. ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW:
Potwierdzenia udziału w zawodach, w formie opieczętowanych kart startowych przygotują
zainteresowane jednostki oświatowe.
Zawodnicy nie posiadający kart startowych na mecie, nie będą klasyfikowani!
Karty startowe dla uczestników indywidualnych (niezwiązanych z przedszkolami i szkołami)
zabezpiecza organizator w dniu zawodów w godzinach 10.30 – 12.00 w biurze zawodów przy
Placu Konstytucji 3-go Maja).
Wszystkich obowiązuje opieczętowana przez jednostkę lub organizatora karta startowa /imię
i nazwisko, dokładna data urodzenia, nazwa jednostki, miejscowość/.
Wzór karty startowej:
www.ws.swidnik.pl
BIEG Nr …..
imię/*
nazwisko/*
- -
/dzień - miesiąc - rok urodzenia/*
…………………………… / …………………
/nazwa jednostki/* / /miejscowość/*
.………………………………………………………..
/zgoda rodzica/opiekuna prawnego/czytelny podpis/
* Wypełnić drukiem!
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna
akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
2. Udział w Ulicznych Biegach Niepodległości na własną odpowiedzialność z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,
które mogą polegać m. in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań
do wzięcia udziału w Biegach.
3. Niepełnoletni uczestnicy biegów winni posiadać pisemną zgodę rodziców
/ opiekunów prawnych, zezwalającą na udział w tych biegach. Rodzice /
opiekunowie prawni biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i
zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Na trasie Biegów nie mogą przebywać osoby postronne z wyjątkiem osób pełniących
funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z
trasy biegu przez odpowiednie służby .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych
danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej
oraz na przesyłanie przez Organizatorów na adres mailowy zawodników informacji
i ankiet dotyczących Biegów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych (baz danych)
oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia.
7. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku. Udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej nieodwołalnej
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w
tym w szczególności:
1) Utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie.
2) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub
oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w Ulicznych Biegach
Niepodległości.
3) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
4) Zwielokrotnienie zapisu utrwalonego wizerunku.
5) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach.
7) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości udzielenie sublicencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku omówionego w ust. VII pkt 5 ppkt 1-7.,
oficjalnym partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
9. Uczestnicy poszczególnych biegów będą wyprowadzani na linię startu (w sposób
zorganizowany) poprzez przedstawiciela organizatora, który będzie posiadał emblemat
i tablicę z oznaczeniem numeru biegu. Na linii startu do poszczególnych biegów będą
obecni sędziowie startowi (oznaczeni emblematami). Uczestnicy Biegów otrzymają
koszulkę pamiątkową i są zobowiązani do jej założenia na czas Biegu,
w którym wezmą udział, przy czym Organizator nie gwarantuje przekazania koszulki w
wybranym rozmiarze.
10. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych
wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji
lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika
w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
11. Trasy Biegów będą zabezpieczały służby porządkowe organizatora oraz policja i straż
miejska. Na linii mety będzie znajdować się obsługa sędziowska i porządkowi
(oznaczeni emblematami organizatora), którzy będą kierować Uczestnikami
kończącymi bieg.
12. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych i obsługi sędziowskiej oraz poszanowania pozostałych uczestników
Biegów. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegów osoby, które będą stwarzały
zagrożenie, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegów
lub zachowają się niezgodnie z Regulaminem.
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Przez cały czas trwania Biegów będzie czynny
doraźny punkt medyczny (obok biura zawodów) oraz mobilny patrol z
Ratownikiem Medycznym. W razie potrzeby zostanie wezwane Pogotowie Ratunkowe.
14. Organizator zapewnia przebieralnię – jednak nie bierze odpowiedzialności materialnej
za pozostawione tam przedmioty.
VIII. NAGRODY:
1. Za zajęcie I-III miejsca – dyplom + puchar + nagroda rzeczowa.
2. Każdy uczestnik Biegów otrzyma pamiątkową koszulkę.
3. Nagroda dla najstarszego uczestnika Biegów.
4. Nagroda dla jednostki oświatowej (w grupie: przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) najliczniej reprezentowanej w Biegach (ilość
startujących w stosunku do liczby przedszkolaków/uczniów) – puchar i dyplom.
5. Losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich Uczestników, którzy
przekroczyli linię mety i przekazali swoją kartę startową sędziom (warunek
otrzymania nagrody – obecność podczas losowania!).
6. Laureaci odbierają nagrody osobiście !!! – nazwisko osoby wylosowanej będzie
trzykrotnie odczytane podczas losowania. W przypadku nieobecności osoby
wylosowanej nagroda przechodzi na kolejną wylosowaną osobę.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości lub częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Organizator
Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka
Świdnik, dn. 19.09.2017.